مرتضی اقبالی

مسئول طرح تفضیلی /
مسئولیت ها و وظایف
دبیر کمیسیون تعدیل(توافقات)
انجام کلیه مکاتبات مرتبط باپرونده های اجرائیات و کمیسیون ماده صدوتنظیم صورتجلسات اجرائیات دررابطه با اجرای حکم
برنامه ریزی ونظارت وکنترل وپاسخگویی به مراجعین درخصوص طرح تفضیلی واستعلام های مربوط به آن
مکاتبات واستعلام با میراث جهت اخذ مجوزها
پاسخگویی به ابهامات لازم ازسوی کمیسیون ماده صدوپنج (توافقات)
پیگیری ورسیدگی به پرونده های آرای کمیسیون ماده صد جهت وصول جرائم وعوارضات متعلقه