نجمه کاظمی

مسئول دبیرخانه / فوق لیسانس زمین شناسی
مسئولیت ها و وظایف
ارسال نامه های کارتابل شهرداری مرکز
ارسال نامه های صادره ووارده ناحیه
شبکه دولت
ارسال پرونده های کمیسیون ماده100
نظارت ساماندهی بایگانی