عباسعلی روستاپور

مسئول خدمات شهری /
مسئولیت ها و وظایف
مسئول وناظر جمع آوری خاک ونخاله های بلاصاحب وامانی ناحیه تاریخی
ناظر رفع خطر درساعات غیراداری