پرویز هیربد

مسئول بایگانی / لیسانس حسابداری
مسئولیت ها و وظایف
بایگانی وساماندهی نامه های دریافت شده ازسوی دبیرخانه
ساماندهی برگه های ورودی وخروج واحد اسکن
ساماندهی نقشه های تایدشده دربایگانی
ارسال ودریافت پرونده های فیزیکی بایگانی
پاسخگویی به ارباب رجوع