سید حمید میرحسینی

مسئول امور مالی / کارشناسی ارشد مدیریت مالی
مسئولیت ها و وظایف
تهیه برنامه عملیاتی مالی و قراردادهای منطقه
رسیدگی به اسناد حسابداری و بایگانی آنها
تهیه بودجه جاری و عمرانی در اختیار منطقه