رضا سجادی نسب

مسئول املاک وآزادسازی / فوق لیسانس برنامه ریزی شهری
مسئولیت ها و وظایف
آزادسازی املاک واراضی درسطح منطقه
برگزاری جلسات آزادسازی
دعوت ثبتی
اصلاح سند
توسعه معابر