مهدی آذرطوس

شهرساز /
مسئولیت ها و وظایف
صدورگواهی انتقال ،عدم مسیر توسعه معابر،آب وبرق ،تمدید وصدورپروانه،عدم خلافی ،پایانکار،بانک،صدورگواهی ثبتی وتعیین حدود ملک وغیره
مکاتبات اداری با املاک واداره طرحها
بررسی پرونده های عودت داده شده به کمیسیون ماده صد
بررسی توسعه معابر منطقه ودفاتر کارگذاری
بازدید فنی ازاملاک