خانم باروتکوب زاده

باروتکوب زاده

مسئول اموراداری وروابط عمومی / لیسانس جغرافیا
مسئولیت ها و وظایف
نظارت بر کلیه امور اداری و خدماتی و تدارکاتی ناحیه
حفظ و نگهداری اموال ناحیه تاریخی شهرداری
کنترل ونظارت برحضوروغیاب پرسنل وارائه گزارشات لازم به اموراداری مرکز
نظارت براموردبیرخانه وسایرمکاتبات اداری ناحیه
پیگیری ومکاتبه با شهرداری مرکز جهت بکارگیری نیروی انسانی
نظارت برامور اطلاع رسانی وتکریم ارباب رجوع وتسهیل در روند امور
نظارت برامور عمومی ونقلیه ناحیه
انجام سایر امورمحوله ازسوی مدیر منطقه