آقای محمود ترابی

محمود ترابی

مسئول آزادسازی و تفکیک / دیپلم راه وساختمان
مسئولیت ها و وظایف
آزادسازی املاک واراضی درسطح ناحیه
برگزاری جلسات آزادسازی
دعوت ثبتی
اصلاح سند
توسعه معابر