آقای محمد هادی میرجلیلی

محمد هادی میرجلیلی

مسئول دفتر شهردار / دیپلم علوم انسانی
مسئولیت ها و وظایف
تنظیم برنامه های شهردار درمورد بازدید از طرح های عمرانی شهر
تنظیم جلسات منظم شهردار با اعضای شورا ی شهرونمایندگان محلی شورا واستانداروفرماندارر
بررسی گزارشهای واصله وارائه خلاصه به شهردار
ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص وواحدهای تابعه
پیگیری نامه های ارجاعی به همکاران وواحدهای ذیربط وارائه گزارش ان به شهردار
تهیه وگزارش عملکرد دفتر به صورت ماهیانه
انجام دیگر وظایف محول از سوی شهردار محترم