آقای عباس ذاکر

عباس ذاکر

مسئول اجرائیات / دیپلم ریاضی
مسئولیت ها و وظایف
جلوگیری و رسیدگی به ساخت و ساز های غیر مجاز در منطقه
اجرای ورسیدگی به احکام صادره
ابلاغ اخطار
بازدید ازمنطقه وبافت تاریخی