حجی ابراهیمی دهج

مسئول واحد درآمد /
مسئولیت ها و وظایف
محاسبه و پیگیری وصول پرونده های ارسالی از واحد فنی
شرکت در جلسات مربوط به درآمد