نظر شما در مورد طراحی جدید سایت چیست؟

 

 • مسجد جامع یزد
 • شهرداری منطقه یک
 • شهرداری منطقه دو
 • شهرداری منطقه سه
 • خانم غالبی
 • آقای محمد حسین رمضانخانی
 • خانم کاظمی
 • آقای سید حمید میرحسینی
 • آقای مهدی آذرطوس
 • آقای محمد کاظم ساعتچی
 • آقای محمد هادی میرجلیلی
 • مسوول روابط عمومی
 • آقای عباسعلی عرب
 • آقای علی اقبالی
 • آقای محمود ترابی
 • آقای مرتضی اقبالی
 • آقای عباس ذاکر
 • آقای محمد یزدانی فر
 • آقای سید محمود کشفی پور
 • آقای پرویز هیربد

 • سازمان فاوا